Søk i persondatabasenSøk på dette nettstedet


Aabjerg gods ved Vesterhavet

Aabjerg gods ligger i Vedersø sogn, Hind herred, bare noen kilometer fra den jydske vestkyst, et par mil nord for Ringkøbing, Terrenget er meget flatt med flere innsjøer. Disse var i sin tid større, men har blitt uttappet for å skape mer dyrkbart areal.

Aabjerg er kjent fra 1300-tallet. I 1707 kom halvdelen av gården til Christen Linde, hvis far hadde bygget seg opp en enorm formue og dessuten blitt adlet i 1704. Andelen i gården ble delt mellom Christen Lindes to sønner, Den ene av disse, som også het Christen (1697-1743), kjøpte ut de øvrige eierne i 1725. Dette var ett år etter at han hadde giftet seg med Birgitte Kaas (1679.1754). Birgitte var datter av Jørgen Grubbe Kaas og altså søster til admiral Ulrich Kaas, dessuten Hans og Jørgen som giftet seg internt i  slekten med to døtre av Rudbek Kaas. I 1724 skrev Christen og Birgitte gjensidig tedtsmente og året etter skaffet de bevilling  til å sitte i uskiftet bo. Etter at Christen Linde døde i 1743, drev Birgitte godset alene.

I 1747 hadde 17 av Birgittes bønder fått bot for et eller annet forhold. De var imildertid for fattige til å betale boten. Etter et tilbud fra Birgitte Kaas ble det fattet kongelig resolusjon om at "hendes 17 bønder må fritages for straf paa kroppen, naar hun straks betaler de af hende tilbudte 20 slettedaler". Et initiativ som sikkert ble satt pris på.

"24. april 1753 skriver hun testamente som det en måned senere gis "kongelig confession" på. Der fremgår det at hun ikke etterlater seg livsarvinger, og at hennes manns arvinger har fått hva som tilkom dem etter testamentet. Videre står det at "hennes avdøde brors, admiral Ulrich Kaases sønn, løytnant Hans Kaas, skal, formedelst den av ham alltid viste lydighet, omhu, omsorg og kjørlighet, arve hennes etterlatte få midler - intet unntatt". 

Da Birgitte døde, gikk godset derfor i arv til Hans Kaas (1720-1784). Hvor mye han bodde på Aabjerg, er usikkert, men han ordnet seg i hvert fall plass til sin kiste i Vedersø kirke. I 1768 solgte han Aabjerg for 27.000 riksdaler til Ernst Halchus (senere adlet som de Hoffmann). Da var godset på 49,5 / 10 / 203 tønder hartkorn. Sine eldre dager bodde han i Viborg  med hustruen Georgine Trappeaud, sin sønn og datter.  Han ble begravet fra Viborg domkirke, men kisten ble fraktet til Vedersø kirke. I følge slektens opptegnelser skal "hans 32 aner være at se" i kirken.