Søk i persondatabasenSøk på dette nettstedet


Carl Ewald[1]
Mann 1789 - 1866


StartsideStartside    SøkSøk    Skriv utSkriv ut    Legg til bokmerkeLegg til bokmerke

Personlig informasjon    |    Notater    |    Kilder    |    Alle    |    PDF

Carl Ewald

 

Hentet fra Dansk biografisk Lexikon

Ewald, Carl, 1789-1866, Officer, er en Søn af nedenanf. Generallieutenant Joh. E. og født i Kassel i. Marts 1789, efter at Faderen havde modtaget Ansættelse i Danmark.

 

Han nød en omhyggelig Opdragelse i Hjemmet, fik, endnu ikke fyldt 13 Aar, som Gunstbevisning af Kronprinsen mod hans Fader Udnævnelse som Stykjunker i Artillerikorpset, udnævntes 1805 til Sekondlieutenant med Forpligtelse til senere at tage Examen og fik, efter 1807 at have underkastet sig denne, Aldersorden i Korpset fra  1804. 1809 avancerede han til Premierlieutenant, 1813 til Kapitajn og stod indtil da nominelt i Artilleriet, men han forrettede saa godt som ikke Tjeneste i dette Vaaben, i det han allerede som Sekondlieutenant blev ansat som Adjoint i Generalkvarter-mesterstaben og hans Virksomhed derved forlagt til Generalstaben, til hvilken han forblev knyttet hele sin Tjenestetid.

 

1813 blev han Divisionsadjudant i Generaladjudantstaben og ansat som Stabschef ved 2. Brigade i den bevægelige Armédivision, udmærkede sig i Træfningerne ved Boden og Sehestedt og dekoreredes med Ridderkorset. 1815 var han Stabschef ved i. Brigade af Auxiliærkorpset, der drog ind i Frankrig. Efter Hjemkomsten tog E. i de fredelige Dage, der nu paafulgte, levende Del i den navnlig af Fibiger og Jahn rejste Bevægelse paa Militærlitteraturens Omraade og var fra 1821-26 sammen med disse Mænd Medudgiver af 4.-9. Bind af «Magasin for militær Viden skabelighed». Ved Hove var han meget yndet, og Tillidshverv og Gunstbevisninger bleve ham til Del i rigeligt Maal.

 

1822 blev han Lærer hos Prins Frederik (Frederik VII) i Krigshistorie og Taktik og hørte til Prinsens Suite paa dennes Udenlandsrejse 1826-28. Da han kom tilbage, blev han jourhavende Adjudant hos Frederik VI og Kommandør af Danebrog, Aaret efter Bibliothekar ved Kongens Haandbibliothek. 1825 fik han Karakter som Major, 1832 som Oberstlieutenant, 1834 udnævntes han til Divisionskvartermester og 1838 til Overadjudant i Generalstaben. Ved Regeringsskiftet 1839 blev han Adjudant hos den nye Konge, og faa Dage efter afløste han, udnævnt til Oberst, Frants Biilow som tjenstgjørende Generaladjudant og Chef for Kongens Adjudantstab og Bureauet for Armeens Kommandosager. Kort efter at han saaledes var traadt i Spidsen for Hærens Styrelse, blev den store Forsvarskommission, hvis Arbejder førte til Hærordningen af 1842, nedsat, men han fik næppe synderlig Indflydelse paa Forhandlingernes Gang, i det han netop i disse Aar paa Grund af svækket Helbred maatte opholde sig i Udlandet.

 

Fratraadte som Generaladjudant allerede kort efter Frederik VII’s Tronbestigelse og afløstes af Oberst T. G. Schøller (XV, 431). Var 1840 bleven Kammerherre, 1842 Generalmajor, 1847 Storkors af Danebrog; stilledes à la suite i Armeen, og 1849 afskedigedes han paa Grund af Svagelighed af Krigstjenesten.

 

E. var en fint dannet, kundskabsrig og veltænkende Mand, og det er vist med rette, naar der er blevet sagt om ham, «at han brugte sin Indflydelse til det gode uden nogen Sinde at misbruge den». E. ægtede 28. Febr. 1813 Frederikke Amalie Kaas Rosenstand-Goiske, f. i Kjøbenhavn 16. April 1793, d. 14. Sept. 1855, Datter af Overavditør Peder R.-G. (f. 1753 d. 1803) og dennes 2. Hustru, Frederikke Amalie f. Kaas (f. 1763 d. 1821). Han døde i Kjøbenhavn 18. Marts 1866.

Erslew, Forf. Lex..  Illustr. Tid. VII, 213.